onsdag 19 juni 2013

Regeringen föreslår att tv-avgiften blir kvar. Kraftig stöd till UR

Regeringen föreslår Riksdagen bl.a. att tv-avgiften blir kvar t.o.m 2019 trots att alla fyra allianspartier har på sina program att avgiften skall ersättas med finansiering via skattsedeln. Här har med all tydlighet finansminister Anders Borg haft ett avgörande inflytande på beslutet.

En vinnare är Utbildningsradion som får kraftig ökad medelstilldelning. Förlorare är SR och övriga som vill att DAB skall ersätta FM. De får grönt ljus, men inga extra medel från staten. Propositionen bereds i Riksdagens kulturutskott tidigast i september varefter Riksdagen tar ett beslut.

Propositionen innehåller förslag till villkor och riktlinjer som ska gälla för den radio- och tv-verksamhet som bedrivs av de tre public servicebolagen under kommande tillståndsperiod, 2014-2019. En översyn ska göras efter halva tillståndsperioden.
Nuvarande villkor ska i huvudsak gälla även under nästa period men vissa förändringar föreslås med syfte att stärka centrala delar av programföretagens uppdrag i allmänhetens tjänst. 

UR ska inom ramen för en kunskapslinje för radio och tv i allmänhetens tjänst utveckla och vidga sitt utbildningsutbud. Kraven på programföretagens utbud på minoritetsspråk och teckenspråk skärps och uppdraget att spegla hela landet breddas. Kraven på SVT:s och UR:s tillgänglighetstjänster höjs genom särskilda kvoter bl.a. för textning och syntolkning.

Programverksamheten bör präglas av oberoende och transparens. Allmänheten finansierar verksamheten och har därmed rätt till insyn i hur resurserna används. I propositionen föreslås skärpningar av kraven på programföretagen att redovisa sin verksamhet och sina intäkter vid sidan av avgiftsmedel, t.ex. från sponsring. Det förtydligas att granskningsnämnden för radio och tv även ska granska hur programföretagen uppfyller villkoren om resursförbrukning, kostnadseffektivitet och produktivitet.

De fördelar som en digitalisering av marknätet ger talar för en övergång från FM-sändningar till marksänd digitalradio. Utvecklingen av marksänd digitalradio bör även i fortsättningen vara marknadsdriven. Samtidigt behöver marknaden tydliga förutsättningar. En branschsamordnare bör få i uppgift att tillsammans med Myndigheten för radio och tv utarbeta en plan för en övergång till digitalradio. Läs mer på Digitalradio i Sverige.

I propositionen görs bedömningen att det nuvarande radio- och tv-avgiftssystemet bör kvarstå tills vidare och att nivån på radio- och tv-avgiften bör ligga fast 2014. Det föreslås att medelstilldelningen till programföretagen höjs med 2 procent per år under tillståndsperioden under förutsättning att antalet avgiftsbetalare inte minskar i någon större omfattning. Därutöver föreslås särskilda höjningar av medelstilldelningen till SR och UR.