onsdag 30 januari 2013

Tung remissinstans ifrågasätter DAB

Behovet och efterfrågan måste påvisas 

Public serviceutredningen har föreslagit att Sveriges Radio får extra medel för att satsa på en DAB-utbyggnad. SR räknar själv med att under de första åren behövs ca 200 Mkr per år för detta. Post- och telestyrelsen anser dock i sitt remissyttrande att innan beslut om medelstilldelning till SR för marksänd digital ljudradio sker behöver det först påvisas att det finns en efterfrågan och ett behov hos konsumenterna som motiverar digital marksänd ljudradio i bandet 174-240 MHz. 

PTS stödjer en utveckling av den analoga ljudrundradion i 87,5-108 MHz genom att fortsätta modifiera planeringsparametrarna för att öka utrymmet för programföretagen och därmed få en effektivare användning av radiospektrum. Precis som idag, och i än större omfattning framöver, kan FM-nätet kompletteras med webbradio.

Läs mer detaljerat om PTS yttrande på Digitalradio Sverige


onsdag 23 januari 2013

Starkt stöd för Utbildningsradion

Utspel av SVT blev bumerang
Erik Ficthtelius, UR:s vd, är upprörd över Eva Hamiltons förslag att slå samman hans bolag med SVT enligt Medievärlden. Det går på tvärs med utredningens förslag. Och det går på tvärs med ett stort antal remissinstanser. UR ska stärkas – inte läggas ner.
Erik Fichtelius ser inget positivt med Hamiltons förslag om att stärka public service genom att slå samman UR med SVT. Hon menar att det skulle leda till rationaliseringar på mellan 40 och 60 miljoner kronor. En siffra som Fichtelius kraftigt ifrågasätter. SVT har inte visat var den kommer ifrån. 60 miljoner motsvarar en femtedel av vår budget. Det är klart att SVT kan tjäna på det. Men inte publiken. – 80 procent av lärarna använder UR:s material i dag. Intresset och behovet är stort.

måndag 21 januari 2013

Public service kan bli statligt.

Public servicerådet:  SVT, SR och UR kan bli statliga bolag. Tydligare kvalitetskrav. Kunskapskanalen och ökat stöd till UR. Nej till DAB-radio.

I sitt remissvar på public serviceutredningens betänkande efterlyser Public servicerådet tydligare kvalitetskrav på SVT:s programutbud. Förutom kritiken mot den kommersiella tonen i underhållningsprogram krävs även att bild och ljudkvalitet alltid håller högsta kvalitet. Man bör uppmärksamma hur SVT förvränger bild i 4:3 format till full bredbild d.v.s. 16:9.

Rådet menar att det inte finns tillräckligt övertygande motiv för att inte programbolagen skulle kunna vara statliga bolag. I det allmänna medvetande betraktas de tre bolagen som statliga. I betänkandet saknas resonemang om public servicebolagen i grannländerna (DR, NRK, RUV och YLE) som samtliga är helt statliga. Förvaltningsstiftelsen fungerar som ett demokratiskt alibi för nuvarande system. Konstruktionen motverkar sitt syfte och istället stärks ”den omvända demokratin”, d.v.s. public servicebolagens ledningar får ökat inflytande över politikerna. Rådet föreslår att ägarkonstruktionen avskaffas och staten blir direkt ägare av resp. bolag.

Sveriges Radio vill utveckla kvalificerad journalistik

Förutsättningen för att utveckla den kvalificerade journalistiken inom nyheter, samhälle och kultur är att Sveriges Radio får en rimlig finansiering för att klara av att utveckla verksamheten.  Dessa är några av de punkter SR presenterar i remissvaret på public service-kommitténs betänkande för att ytterligare utveckla SR 2014-2019:
- Expanderar nätet av 17 utrikeskorrespondenter 
- 25 lokala kanalers nyhetsbevakning på helgerna.
- Den grävande journalistiken får en viktigare roll i det samlade nyhetsutbudet.
- Antalet specialiserade reportrar ökar under hela tillståndsperioden.
- Kulturbevakningen utanför Stockholm byggs ut.

Dessutom vill SR 2014 inleda utbyggnaden av digitalradio (DAB) i Sverige, förutsatt tillräcklig finansiering. 
Frågan om DAB-radio i den aktuella remissrundan redovisas på Digitalradio Sverige

onsdag 16 januari 2013

Kärvt för radioreklam

Mediebyråernas förmedling av radioreklam minskade med 16 procent i December 2012 jämfört med året innan, enligt den senaste Mediebyråbarometern. För hela året blev det en nedgång för radioreklamen med 15,1 procent till 412,3 miljoner kronor. Mediebyråernas totalsiffra för alla medier gick samtidigt ned med 2,4 procent till 13,6 miljarder kronor. Radions andel av reklammarknaden krympte alltså. (Radionytt)

4,6 miljoner lyssnar på Sveriges Radio varje dag

Drygt sex av tio lyssnar på SR en vanlig dag, vilket bekräftar public serviceradions unika ställning. Det visar de första mätningarna med den nya PPM-tekniken. Drygt 60 procent av befolkningen lyssnar på Sveriges Radio dagligen. Vd Cilla Benkö konstaterar att SR:s har en stark ställning hos publiken. Vi står för en journalistik som i mångt och mycket är unik idag, med en stark utrikesorganisation, stor lokal närvaro, ett brett kulturutbud och den guidande rollen inom musiken. Uppenbarligen är det något som publiken gillar, säger hon.