fredag 6 december 2013

Tydligare granskning av publicservicebolagen

Regeringen har beslutat att förtydliga villkoren för granskningen av om SVT, SR och UR uppfyller sitt public service-uppdrag.  Det innebär att det görs tydligare att granskningsnämnden för radio och tv även ska granska hur programföretagen uppfyller villkoren om resursförbrukning, kostnadseffektivitet och produktivitet.

Det är granskningsnämnden för radio och tv hos Myndigheten för radio och tv som årligen bedömer om public service-bolagen har uppfyllt sina uppdrag. Förtydligandet av instruktionen innebär att granskningen ska göras med utgångspunkt i villkoren i sändningstillstånden, anslagsvillkoren och andra beslut som meddelats med stöd av radio- och tv-lagen. Genom en tydligare och mer överskådlig redovisning från programföretagen, där det också framgår hur de tolkat sina uppdrag, får nämnden bättre förutsättningar att utföra sitt uppdrag.


- Via radio- och tv-avgiften ställs stora resurser till public service-bolagens förfogande. Därför är det viktigt att allmänheten får en bekräftelse på att pengarna har använts på rätt sätt och enligt det uppdrag bolagen har fått, säger kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.