torsdag 19 december 2013

Public service-påverkan på mediemarknaden undersöks

Myndigheten för radio och tv fick idag i uppdrag att analysera hur SR, SVT och UR påverkar mediemarknaden. Bl.a. ska konkurrenssituationen och marknadens utveckling i stort undersökas. En viktig uppgift för mediepolitiken är att skapa goda förutsättningar för kommersiella och ideella aktörer på mediemarknaden. Därför finns behovet av att se hur verksamheter inom public service påverkar konkurrensen på mediemarknaden, säger kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.


Förutom att analysera hur SR, SVT och UR påverkar mediemarknadens konkurrenssituation och utveckling i stort, ska MRTV även undersöka utvecklingen av programföretagens s.k. kompletterande verksamheter, d.v.s. sådant som ger mervärde åt kärnverksamheten, till exempel kan det handla om interaktiva funktioner eller extramaterial kopplat till de sända programmen.

I propositionen Bildning och tillgänglighet - radio och tv i allmänhetens tjänst (prop. 2012/13:164) uttrycks hållningen att det behövs både en självständig och oberoende radio- och tv-verksamhet i allmänhetens tjänst och en livskraftig kommersiell sektor. Det är viktigt att programverksamheten inte leder till en oproportionerlig snedvridning av konkurrensen, om inte public service-uppdraget kräver det. De kommersiella och ideella aktörerna är viktiga för ett brett medieutbud med olika infallsvinklar skriver regeringen i sitt pressmeddelande.

MRTV ska redovisa uppdraget senast 1 september 2015.