måndag 22 oktober 2012

Ingen remiss på förslag om public serviceavgift

Public service-kommitténs betänkande har i dag gått ut på remiss till ett stort antal myndigheter, organisationer och företag. Kommitténs förslag om framtidens radio- och tv-avgift är däremot inte föremål för remissbehandling. I denna del är avsikten istället att göra en fördjupad analys och återkomma med ett nytt beslutsunderlag.

Public service-kommittén har på regeringens uppdrag arbetat under drygt ett år med ett stort antal frågor som rör verksamheten i SVT, SR och UR.  11 september 2012 lämnade kommittén sitt betänkande med en rad förslag till nya villkor inför nästa tillståndsperiod som inleds 2014. bl.a. om public service-uppdragets utformning, tillgängliggörande av utbudet, mångfald i programproduktionen och satsningar på digitalradio.

Radio- och tv-avgiften har fungerat ganska väl under många år, men en allt snabbare teknikutveckling och förändrade konsumtionsmönster gör att den kan förlora sin legitimitet och effektivitet. Kommittén har lämnat ett förslag till ny finansieringsmodell, samt en beskrivning av tre andra avgiftsmodeller. Regeringen kommer att analysera och pröva avgiftens utformning och återkomma med ett nytt beslutsunderlag avseende hur radio- och tv-avgiften bör vara utformad. - Finansieringen ska ske genom ett rättvist och resurseffektivt system som åtnjuter legitimitet. Det är centralt att avgiftsmodellen utgår från självständiga bolag och garanterar public service-verksamhetens oberoende, säger kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.

Eftersom ytterligare analys krävs, kan en eventuellt reviderad avgiftsmodell inte införas samtidigt som den nya tillståndsperioden inleds 1 januari 2014.Därför är de delar av kommitténs betänkande som behandlar framtiden radio- och tv-avgift inte föremål för remissbehandling. Det innebär att den nuvarande avgiftsmodellen kvarstår tills vidare. När det gäller de av Public service-kommitténs förslag som nu remitteras är avsikten att lämna förslag till riksdagen om nya villkor för public service under våren 2013, så att de kan börja gälla som planerat 2014.