onsdag 1 juli 2015

Sverige behåller FM och säger därmed nej till DAB

Sverige följer inte Norge utan gör som Finland
Regeringen har beslutat att inte gå vidare med en övergång till DAB+, skriver kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (mp) på SVD:s debattsida. Ministern konstaterar att en släckning av FM-nätet innebär att tio miljoner radio­apparater blir obrukbara och att nya behöver köpas in av konsumenterna, och att det skulle behöva starka skäl.
De nackdelar, som regeringen lyfter fram är
- Totalförsvaret och katastrofberedskapen riskeras.
- Täckningsgraden, det är osäkert om digital radio når hela Sverige.
 -Åsikterna hur tillstånden ska fördelas går i sär i radiobranschen.
- Efterfrågan hos allmänheten är högst oklar.

Mot bakgrund av remissutfallet är regeringens slutsats därför att för närvarande inte gå vidare med en övergång till DAB+. En sådan övergång är förenad med alltför stora oklarheter, i synnerhet vad gäller radions roll i svensk krisberedskap. Rege­ringens uppfattning är också att vår nuvarande radio­lösning, det vill säga FM-nätet kompletterat med webbradio, inte heller är behäftad med sådana brister att en övergång är motiverad, skriver Alice Bah Kuhnke.

Regeringen avser nu att, som det heter, ”följa utvecklingen”. Ett av skälen för att regeringen avstår från att bygga ut DAB är osäkerhet om hur radions krisberedskap kan fungera med ett digitalt marknät.

Läs mer på Digitalradio Sverige FM

Läs hela kulturministerns inlägg i Svenska Dagbladet

Läs även