fredag 13 juni 2014

Ingen tv-avgift för dator (uppdaterad)

Radiotjänst får betala tillbaks.
Public service-finansiering via skattsedeln nu trolig.
Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har funnit att en dator med internetuppkoppling inte kan anses vara en tv-mottagare. Innehavet av datorn leder därmed inte till att tv-avgift ska betalas.

Radiotjänst återbetalar nu inbetalda radio- och tv-avgifter för dator/surfplatta/mobiltelefon till ca 100.000 personer. Totalbeloppet kan röra sig om 100-200 miljoner kr.

Sedan SVT i februari 2013 började sända ut sitt schemalagda programutbud på webben, har Radiotjänst tagit ut tv-avgift av den som har en dator med internetuppkoppling.

HFD anser att en dator med internetuppkoppling inte är ”avsedd” att ta emot utsändning av tv-program. Domstolen konstaterar att det finns uttalanden i lagmotiven som går åt olika håll vad gäller innebörden av begreppet. Av avgörande betydelse är enligt HFD att enskilda genom Radiotjänsts beslut åläggs att betala en avgift för innehav av datorer. En sådan avgiftsskyldighet har inte funnits tidigare. Om en betungande förpliktelse av detta slag ska införas bör det fordra tydligt stöd i lag. Ett sådant tydligt lagstöd saknas.

Vidare anser HFD att webbsändningar inte är sådana utsändningar som leder till avgiftsskyldighet. För att det ska vara fråga om en utsändning i lagens mening krävs att den är tillgänglig ”utan särskild begäran”. Så är enligt HFD inte fallet när det gäller webbsändningar. Domstolen grundar den bedömningen på vad som följer av yttrandefrihetsgrundlagen.

Radiotjänst konstaterar att man nu får återgå till den tidigare tillämpningen, d.v.s. inte längre ta radio- och tv-avgift för dator/mobil med internetuppkoppling.

Vi hade förväntat oss att HFD skulle döma enligt lagstiftarens intention med ett teknikneutralt utrustningsbegrepp och därigenom bekräfta att Radiotjänsts tolkning och tillämpning av lagen är korrekt, skriver Radiotjänst i ett pressmeddelande.

Domslutet kommer sannolikt att leda till en återupptagen politisk debatt om hur public service ska finansieras. Det finns sedan tidigare en bred politisk majoritet i riksdagen för en finansiering via skattsedeln. Ett sådant förslag stoppades dock av finansminister Anders Borg av budgettekniska skäl. 

Frågan om att finna en finansieringslösning har blivit alltmer påträngande eftersom tittande via webben, inklusive SVT och UR, ökar kraftigt. Den nu avskaffade avgiftsskyldigheten kan innebära att många nöjer sig med att se tv via smartphones, läsplattor och andra datorer.

Läs hela domen på

Läs även